Branch Dresden:


LSS GmbH
Warnemünder Straße 1
01109 Dresden


Tel: +49 351 795 656 98
Mail: mail@lss-lighting.de

     
Branch Manager: Naheer Jakob
Phone: +49 351 795 656 98
     
Purchase: Heike Fischer
Phone: +49 351 795 656 90
     
Software development: Jens Gollasch
Phone: +49 351 795 656 91
     
Software development: Uwe Schmidt
Phone: +49 351 795 656 96
     
Hardware development: Jürgen May
Phone: +49 351 795 656 93
     
Service: Richard Ritzkowski
Telefon: +49 351 795 656 97